Voda pro psy

Vzhledem k ocekavanym nizkym teplotam bude na venkovnich cvicistich uzavren privod vody. Noste prosim vodu pro sve psy z domova.