Sterboholy omylem smazany

20.11.jsem omylem vymazala prihlasene tymy do Sterbohol, prosim prihlaste se znovu….