Nedele 11.6.-vycvik zrusen

V nedeli 11.6.probehne na klanovickem cvicisti akce Klubu dobrmanu, vycvik agility je proto zrusen. Jako nahradu chystam udelat intenzivku v Repcicich.